Eerste jaarplan Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

'De schouders gaan eronder'

Na jaren van praten en plannenmaken, gaan we lekker aan de slag. We weten wat we willen en gaan samen de toekomst maken. Het jaarplan is leidraad voor de eerste stappen voor het realiseren van het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon. Betrokken boeren, recreatieondernemers en natuurorganisaties hebben er zin in.

Werkende handen

In dit eerste jaarplan geeft de coöperatie een inschatting van de onderdelen van het streefbeeld die in haar eerste jaar kunnen worden uitgevoerd. De leden doen dat zo veel mogelijk zelf in opdracht van de coöperatie.

Zo gaat de coöperatie in 2019 aan de slag met het aanleggen en onderhouden van natuurlijke akkerranden. Bij de realisatie van de Rhoonse stort wordt komend jaar een weidevogelgrasland aangelegd (6 hectare) samen met het grootste deel van de geplande plasdrassloten en sloten met flauwe oevers in de Zegenpolder.

Na overleg met de Leidingenstraat en de betrokken pachter wordt er 3,5 hectare grond veranderd in kruidenrijk grasland. Er zullen meer weilanden (bijvoorbeeld rond de Vlakkenburg) verschraald gaan worden, in totaal 12,5 hectare. En tenslotte komt er nog een vogelakker van 4,8 hectare in de Molenpolder en zal er in totaal 83 hectare coöperatie-grond beschikbaar komen voor verpachting voor natuurvriendelijke akkerbouw.

Om alle plannen te kunnen realiseren, schakelt de coöperatie in 2019 externe expertise in. Het jaarplan is ook gebruikt om benodigd budget bij de Provincie Zuid-Holland aan te vragen.