Sanering Rhoonse Stort aangepast op Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon gaat een natuurvriendelijk akkerbouwgebied worden. Met plaats voor recreatie en typische akkernatuur, zoals weidevogels en bijzondere planten en insecten. De sanering van de Rhoonse Stort wordt hierop aangepast, zodat die straks ook gaat bijdragen aan meer natuur in combinatie met aangenaam vertoeven.

De bodemsanering is nodig om er voor te zorgen dat de voormalige stortplaats ook in de toekomst geen risico vormt voor dieren, planten en mensen. Om die reden wordt de stortplaats afgedekt met een dikke kleilaag. Klei afkomstig uit de Zegenpolder.

In de Zegenpolder worden de watergangen verondiept en verbreed. Minder diep water en flauwe oevers zijn goed voor het leven op, onder en langs het water. Amfibieën en insecten gedijen prima op flauwe en begroeide oevers. En dat trekt weer allerlei vogelsoorten aan. 

Flauwe oevers

Artist impression flauwe oevers.

Ook wordt het gebied enigszins anders ingericht waardoor er minder (verstorende!) werkzaamheden nodig zijn. Zo zal de natuurlijke waterzuivering door een helofytenveld op een andere plek komen te liggen. Helofyten zijn typische planten waarvan de lisdodde misschien wel de bekendste is. Het zijn niet de waterplanten zelf die zuiverend werken, dat doen de bacteriën die op de waterbodem afkomen waarin deze planten wortelen.

Om het gebied te ontsluiten, komen er paden, nieuwe bruggen en duikers die de watergangen met elkaar verbinden.

Meer informatie?

Kijk op www.zuid-holland.nl/rhoonsestort