Voortgangsbericht 19 maart 2018

Dag allen,

Er is weer het nodige te melden over de voortgang in het Buijtenland van Rhoon. Hoog tijd dus voor weer een nieuw voortgangsbericht. We willen u in elk geval over de volgende zaken informeren:

  • We beginnen het voortgangsbericht met goed nieuws! De eerste lammetjes zijn afgelopen week al gespot naast de Vlakkenburg! Verder kunnen we jullie ook nog een ecologisch nieuwtje mededelen. De komende weken worden meerdere bermen rondom de Zegenhoeve beplant met struweel. Hiermee bevorderen we de ecologische voetafdruk van het gebied, als een grens tussen de akkers en de wegen.
  • In het voorgaande voortgangsbericht zijn jullie op de hoogte gesteld van het initiatief tot het oprichten van een Vereniging ‘Vrienden van het Buijtenland van Rhoon’. De achterliggende gedachte is dat alleen bedrijven en organisaties lid kunnen worden van de op te richten gebiedscoöperatie. Wij willen echter de inwoners, omwonenden en andere geïnteresseerden ook de mogelijkheid bieden om activiteiten te ondernemen en mee te denken over het Buijtenland van de toekomst. Er is een vervolgafspraak gemaakt om het vervolg, een concept van de statuten, doelen en activiteiten te bespreken.
  • Op 22 februari jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een aantal ondernemers in het Buijtenland van Rhoon en wethouder Marco Goedknegt over (on)mogelijkheden ten aanzien van het bestemmingsplan. Op dit moment is een groot deel van het gebied bestemd als natuur. Normaal gesproken is de bestemming leidend bij het beoordelen van een vergunningaanvraag, bijvoorbeeld voor nieuwbouw, maar in het Buijtenland krijgen ook functies een plek die nog niet afdoende zijn geregeld in het bestemmingsplan (denk aan landbouw en recreatie). Marco Goedknegt heeft aangegeven dat hij zoveel mogelijk wil kijken of hij ontwikkelingen die passen in het streefbeeld kan faciliteren, vooruitlopend op het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Hierin helpt het de gemeente dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt, tegen de context van een breed gedragen streefbeeld en daarmee onderschreven door de coöperatie.
  • Op dinsdag 13 maart vond een overleg plaats van de projectgroep Buijtenland van Rhoon. Achter de schermen wordt hard gewerkt. Zo wordt door het Louis Bolk Instituut en het VNC de laatste hand gelegd aan het streefbeeld. Op 15 februari vond een overleg plaats tussen boeren en natuurorganisaties over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Er is op deze bijeenkomst tot overeenstemming gekomen, zij het dat de natuurorganisaties meer ruimte nodig hadden voor op- en aanmerkingen. Deze laatste inhoudelijke discussiepunten van de natuurorganisaties worden in het streefbeeld verwerkt. De verwachting is dat begin april het concept van de definitieve versie in de werkgroep van spoor 1, en met betrokken natuurorganisaties, wordt besproken.
  • Inhoudelijk verloopt het werk van de werkgroep gebiedscoöperatie voorspoedig. De overeenkomst tussen de Provincie Zuid-Holland en de gebiedscoöperatie is bijna klaar en de statuten voor de oprichting van de coöperatie zijn ook (zo goed als) af. Op dit moment liggen de knelpunten vooral rond het proces, , in het bijzonder bij de onderhandelingen over de schadeloosstellingen. Er zit voortgang in de gesprekken, maar het zorgt wel voor enige vertraging.
  • Wij kunnen jullie alvast mededelen dat er volgende maand een bewonersavond zal worden georganiseerd. De verwachting is dat de bijeenkomst op 18 april zal plaatsvinden. Een uitnodiging volgt. Wij verwachten jullie deze avond het streefbeeld te kunnen presenteren. Daarnaast brengen we jullie op de hoogte van de voortgang van de op te richten gebiedscoöperatie en de Vereniging ‘Vrienden van het Buijtenland’. Het doel van de avond is om jullie te informeren over de gang van zaken, het proces inzichtelijk te maken en op de hoogte te houden van komende ontwikkelingen.
  • Dan nog de bezetting van het project: sinds een aantal maanden is Raymond Mangé bij de Provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor het Buijtenland van Rhoon. Hij heeft het stokje overgenomen van Bert Jacobs. Raymond neemt deel aan de werkgroep coöperatie. Willy Cornelissen blijft de provincie vertegenwoordigen in de projectgroep. Daarnaast is sinds afgelopen week Philip Prudhomme van Reine betrokken als ingehuurd/onafhankelijk projectassistent.

Nieuws uit of over het Buijtenland van Rhoon zien wij graag verschijnen! Het opperen van ideeën of het aandragen van initiatieven is ook zeer welkom! U kunt uw idee of initiatief e-mailen naar Philip Prudhomme van Reine (projectassistent): prudhomme@vinu.nl. 

Vragen, opmerkingen, suggesties of onduidelijkheden naar aanleiding van dit voortgangsbericht? Schroom zeker niet dit te melden.

Met vriendelijke groet,

De projectgroep Buijtenland van Rhoon