Opmerkelijk veel veldleeuweriken geteld in het Buijtenland van Rhoon

Goed nieuws uit de polder: In oktober zijn er opvallend veel veldleeuweriken gesignaleerd in het Buijtenland van Rhoon. Sovon telde maar liefst 498 exemplaren. Dat zijn er een stuk meer dan vorig jaar, toen werden er in december 297 geteld. Onderzoeker Frank Majoor legt uit waar deze stijging vandaan komt.

Veldleeuwerik

 

Het Buijtenland van Rhoon wil bijzondere vogelsoorten een plek bieden. Daarom wordt het gebied zo ingericht dat deze soorten het er goed hebben. Sovon Vogelonderzoek Nederland monitort de soorten om te kijken of het resultaat heeft. Hoe worden de vogels eigenlijk gemonitord? Frank Majoor: “We lopen samen met vrijwilligers de percelen af en turven dan de vogels die we zien. Dit doen we perceel voor perceel.”

 

Trekvogels in Rhoon

Oktober is de doortrekmaand van grote aantallen trekvogels. Een deel van deze overtrekkende vogels rust en foerageert in de polders van het Buijtenland van Rhoon. Dit jaar werden er opvallend veel veldleeuweriken gesignaleerd. Hoe komt dat? Frank: “Dat komt omdat er in oktober veel percelen nog niet zijn zwartgemaakt. Normaal gesproken worden percelen in de winter zwartgeploegd en is er veel minder eten te vinden. In het Buijtenland van Rhoon wordt dat niet overal gedaan en dat trekt vogels aan.” Ook de natuurmaatregelen die afgelopen jaren zijn genomen zoals de grote variatie aan gewassen hebben volgens Frank invloed: “Dit zorgt voor een grote variatie aan voedselaanbod en de verschillende percelen zien er voor de vogels vanuit de lucht aantrekkelijk uit. Trekvogels komen daar snel op af.”

Veldleeuwerik

De natuurmaatregelen hebben er dus nu al voor gezorgd dat de doelwaarde van ruim honderd veldleeuweriken buiten het broedseizoen is gehaald. Maar waarom willen we de veldleeuwerik zo graag in het gebied? Frank: “De veldleeuwerik is een echte akkervogel, maar wel een kritische soort. Als deze vogel jouw akker kiest, dan weet je dat je akker er goed voor staat.” Naast de veldleeuwerik werden er van nog meer soorten grote aantallen geteld zoals de spreeuw, graspieper, groenling en vink. Ook werden er twee velduilen gezien, een ernstig bedreigde soort. Frank: “De velduil is de icoondoelsoort van dit project. In oktober waren er twee velduilen aanwezig in de Zegenpolder. Helaas niet door mij gezien.”

Wintervoedselveld Buijtenland van Rhoon

Weinig Groenlingen

De groenling was tijdens de afgelopen oktobertelling juist opmerkelijk schaars. Frank telde slechts negen groenlingen op 27 oktober 2021 in vergelijking met 470 exemplaren in november 2019 en 371 exemplaren in oktober 2020. Frank: “Dit komt omdat er afgelopen voorjaar minder percelen zijn ingezaaid met zonnebloemen. En de groenlingen zijn dol op de zonnebloempitten. Hopelijk lukt het om komend voorjaar wel weer op meer percelen zonnebloemen in te zaaien.”

Vogeltelling Sovon

Samenwerking natuur en landbouw

Naar aanleiding van de vogeltelling van dit jaar wordt de gewasindeling van volgend jaar bepaald. De gewassen die veel vogels aantrekken, worden extra ingezaaid. Zo gaan landbouw en natuur hand in hand.