Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

Sinds 2010 werd de akkerbouw in dit gebied bedreigd. Ter compensatie van Tweede Maasvlakte (2008) zou van de helft van de zeshonderd hectare landbouwgrond een zoetklei-oermoeras worden gemaakt. Het Buijtenland van Rhoon gaat van bestemming akkerbouw naar bestemming natuur en recreatie. Na diverse protesten en petities van de Polderkinderen en andere betrokkenen onderzochten de provincie en de ondernemers een combinatie waarin akkerbouw, natuur en recreatie samengaan om zowel de natuurdoelen te kunnen behalen als de akkerbouw te behouden. Deze zoektocht leidde tot een streefbeeld. Een plan dat is opgesteld met inwoners, (agrarische) ondernemers, natuurorganisaties en deskundigen en waar alle leden van de coöperatie voor gaan.

De gebiedscoöperatie heeft als doel om het Buijtenland van Rhoon verder te ontwikkelen als gebied waar natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. De leden zetten zich in voor een mooi cultuurlandschap, waar bijzondere vogels en akkerflora voorkomen, waar boeren met een natuurinclusieve bedrijfsvoering een goede boterham kunnen verdienen en waar inwoners van IJsselmonde en daarbuiten kunnen genieten van rust, ruimte en lekkere streekproducten. De doelen op het gebied van landbouw, natuur en recreatie zijn opgeschreven in het Streefbeeld.

Het Streefbeeld

Het Streefbeeld dat in 2018 is vastgesteld schetst een “stip aan de horizon”. Er staat beschreven welke doelende komende jaren gerealiseerd worden op het gebied van natuur, landbouw en recreatie. Het bevat heldere en meetbare doelen, maar de weg daarnaartoe staat nog niet vast. Nergens in Nederland is ervaring met het verweven van natuur, landbouw en recreatie op dit schaalniveau en met deze intensiteit. De gebiedscoöperatie heeft de afgelopen jaren experimenten en onderzoek gedaan in het Buijtenland van Rhoon en zal ook de komende jaren nog veel kennis vergaren over ‘natuurinclusieve landbouw’. De doelen zijn ambitieus, maar wie weet welke verrassingen de natuur nog in petto heeft. Het Streefbeeld is opgesteld door het Louis Bolk Instituut en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap met inbreng van natuurorganisaties, boeren, recreatiedeskundigen en lokale betrokkenen.

Streefbeeld Plus

Het woord zegt het al: het is een streven en nog niet concreet genoeg. De concretisering van het Streefbeeld is uitgewerkt in Streefbeeld Plus. Het resultaat: een kaart met de aangewezen plekken voor wandel- fiets- en ruiterpaden en leuke belevingsplekken voor recreanten. Hierbij zijn adviezen vanuit landbouw, natuur, recreatie en cultuurhistorie meegenomen. Via onderstaande link lees je meer over Streefbeeld Plus.

Buijtenland van Rhoon
Akkernatuur
  • Vrijwilligers