Streefbeeld Plus: de concrete uitwerking van het streefbeeld

Het Buijtenland van Rhoon is een uniek gebied: een prachtig cultuurhistorisch polderlandschap en een oase van rustvlak bij de stad Rotterdam. Het is er nu al mooi maar het wordt de komende jaren nog veel aantrekkelijker: voor natuur, voor bezoekers én voor ondernemers. De plannen staan beschreven in het Streefbeeld. De bijbel van de gebiedscoöperatie. De concrete uitwerking van de plannen noemen we ‘Streefbeeld Plus’. Over de uitwerking van Streefbeeld Plus en het inrichtingsplan van de polder lees je alles op deze pagina.

Nergens in Nederland is ervaring met het verweven van natuur, landbouw en recreatie op dit schaalniveau en met deze intensiteit.

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

Het Streefbeeld

Het Streefbeeld dat in 2018 is vastgesteld schetst een “stip aan de horizon”. Er staat beschreven welke doelende komende jaren gerealiseerd worden op het gebied van natuur, landbouw en recreatie. Het bevat heldere en meetbare doelen, maar de weg daarnaartoe staat nog niet vast. Nergens in Nederland is ervaring met het verweven van natuur, landbouw en recreatie op dit schaalniveau en met deze intensiteit. De gebiedscoöperatie heeft de afgelopen jaren experimenten en onderzoek gedaan in het Buijtenland van Rhoon en zal ook de komende jaren nog veel kennis vergaren over ‘natuurinclusieve landbouw’. Het Streefbeeld is opgesteld door het Louis Bolk Instituut en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap met inbreng van natuurorganisaties, boeren, recreatiedeskundigen en lokale betrokkenen.

Streefbeeld Plus

Het woord zegt het al: het Streefbeeld is een streven en nog niet concreet genoeg. De concretisering van het Streefbeeld is uitgewerkt in Streefbeeld Plus. Het resultaat: een kaart met de aangewezen plekken voor bijvoorbeeld hoogstamboomgaarden, wintervoedselakkers, wandel- en ruiterpaden en leuke belevingsplekken voor recreanten. Hierbij zijn adviezen vanuit landbouw, natuur, recreatie en cultuurhistorie meegenomen.

Totstandkoming Streefbeeld Plus

Op basis van de blauwdruk in het Streefbeeld, de beschreven maatregelen en verschillende zones is het Streefbeeld Plus opgesteld. Dit is gedaan met behulp van verschillende partijen. Bijvoorbeeld deskundigen van het Louis Bolk Instituut en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, met inbreng van de andere partijen in het consortium die de gebiedscoöperatie adviseren, zoals Sovon, WUR en Natuurbalans. De medewerkers van de gebiedscoöperatie hebben bijgedragen en ook is het Streefbeeld Plus door middel van informatieavonden voor lokale betrokkenen en bewoners in samenspraak met hen verder ontwikkeld. Tenslotte is het Streefbeeld Plus ook ontwikkeld in samenwerking met de stakeholders in het gebied zoals Provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, Gemeente Albrandswaard, Leidingenstraat Nederland en andere leden van de coöperatie.

Balans tussen natuur, recreatie en landbouw

De balans vinden tussen natuur, recreatie en landbouw was erg belangrijk bij het maken van het Streefbeeld Plus. Vooral de balans tussen de recreatieve beleving en de doelstellingen op het gebied van natuur was soms een uitdaging. Er is daarom gekozen om in te zetten op een bepaald type recreanten zoals de rustzoeker en de inzichtzoeker, die waarde hechten aan natuur en stilte. Daarnaast zijn er verschillende zones aangebracht. Sommige plekken zijn geschikt voor wat drukkere recreatie zoals horeca en andere plekken voor rustige wandelingen, of plekken zijn zelfs helemaal afgesloten in het broedseizoen. Zo is er een goede balans gekomen tussen recreatie en natuur.

natuurvriendelijke oever biodiversiteit
recreatie Buijtenland van Rhoon

Inrichting van het gebied

Het Streefbeeld Plus geeft vorm aan de gewenste inrichting van het gebied, op basis van het principe 'lerend beheren’, oftewel uitvoeren, leren en aanpassen op het zelfde moment. Het is een document dat steeds in ontwikkeling blijft. Op basis van dit doorontwikkelde Streefbeeld Plus is het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan ingetekend. In het Voorlopig Ontwerp zijn de maatregelen uit het Streefbeeld Plus technisch ingetekend en in verder detail uitgewerkt.

Lerend beheren

Het Streefbeeld Plus is dus een doorontwikkeling van het Streefbeeld. Toen het Streefbeeld werd opgesteld, waren de plannen nog niet uitgevoerd. Gaandeweg ontdekten we dat sommige dingen anders waren dan eerder gedacht. Daarnaast stonden in het Streefbeeld nog niet alle plannen ingetekend. Daarom geeft het Streefbeeld Plus op sommige plekken een ander beeld dan het Streefbeeld. Zo zijn er natuurmaatregelen toegevoegd en aangepast op basis van lerend beheren, en recreatieve routes optimaal ingetekend, mede op basis van de gesprekken met de stakeholders. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de watergangen van de natuurvriendelijke oevers. In het streefbeeld in 2018 waren heel brede oostwestwatergangen getekend in de Zegenpolder. Dat was een belangrijke manier om de natuurdoelen te halen. Uit ervaring bleek echter dat de bewerkingsrichting van de landbouw noord-zuid was. Als de landbouwmachines aankwamen bij de watergang, moesten ze dus draaien, wat zorgde voor verstoring voor de natuur. In het Streefbeeld Plus zijn er daarom veel meer oevers in noord-zuidrichting gemaakt.

Belevingsplekken

Onderdeel van het inrichtingsplan zijn de belevingsplekken. Dat zijn leuke recreatieve plekken voor bezoekers van het gebied. Denk aan een vogelkijkhut, gezellige picknickbanken of een uitkijkpunt. Tijdens de Polderdag in 2023 werd de eerste belevingsplek bij het Driepolderpunt opgeleverd. Een mooi doorkijkje naar de toekomst.

Meubilair Buijtenland van Rhoon Streefbeeld Plus
Streefbeeld Plus Buijtenland van Rhoon

Tijdlijn Streefbeeld Plus

Het Definitief Ontwerp van het inrichtingsplan zal worden vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland. De huidige planning is dat dit begin/midden 2024 plaatsvindt. Voor die vaststelling zal er nog een inzagemoment zijn van het definitief ontwerp voor bewoners en stakeholders. Er is dan geen mogelijkheid meer tot inspraak. Daarna start de verdere realisatie van de maatregelen die voortkomen uit het Definitief Ontwerp. De werkzaamheden worden aanbesteed en daarna uitgevoerd in de polders, naast de al lopende werkzaamheden. Voor sommige werkzaamheden, zullen vergunningen moeten worden verleend door de gemeente of waterschap. Tegen verlening van deze vergunningen kan bezwaar worden gemaakt. De intentie tot het verlenen van een vergunning wordt bekendgemaakt via de plaatselijke krant ‘De Schakel’.

BvR Streefbeeld Plus Tijdlijn

Tussen 2024 -2026 is de uitvoering van de werkzaamheden. De ontwikkelingen worden gecommuniceerd via de website, nieuwsbrief en social media.

Wil je ook geïnformeerd worden over het Streefbeeld Plus? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en vink 'Streefbeeld Plus' aan. 

Informatieavonden voor omwonenden

Gedurende het proces zijn er verschillende informatieavonden georganiseerd voor omwonenden. Zij zijn meegenomen in het proces van Streefbeeld Plus naar voorlopig ontwerp en in de inhoudelijke ontwerpen. Ook is gevraagd om mee te denken over de invulling van de zogenaamde belevingsplekken. Zo werd er aangegeven dat er behoefte is aan meer plekken voor kinderen en natuurlijke activiteiten. Deze ideeën zijn meegenomen in de uitwerking van de plekken.

BvR Streefbeeld Plus Tijdlijn participatie

Als de werkzaamheden echt gaan beginnen, zullen bewoners dat opmerken. Daarom zullen er voorafgaand aan grootschalige werkzaamheden informatiemomenten zijn voor direct omwonenden. Dit zal gemeld worden via de website en de aparte ‘Streefbeeld Plus’-nieuwsbrief. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en vink ‘Streefbeeld Plus’ aan.

Hoogstamboomgaard juli 2022 appels cider
Vacature omgevingsmanagement Buijtenland van Rhoon

Het ontstaan van Streefbeeld Plus

In 2022 spraken we over de totstandkoming van het Streefbeeld Plus met directeur Anja Jongejan, toenmalig projectleider recreatie Monique Brederoo en landschapsarchitect Peter Verkade. Hieronder het artikel wat op basis daarvan op onze website is gepubliceerd in maart 2022.

Contact

Voor vragen over de ontwikkelingen binnen het Buijtenland van Rhoon is contact op te nemen via info@buijtenland-van-rhoon.nl.

  • Vrijwilligers