Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon krijgt een nieuw bestemmingsplan omdat het huidige bestemmingsplan uit 2012 is achterhaald. In het oude plan wordt het Buijtenland van Rhoon grotendeels bestemd als nat (moeras)natuurgebied. Die plannen zijn van tafel. Sinds 2019 varen we een andere koers. Er is een Streefbeeld opgesteld voor een duurzame toekomst. De Buijtenlanders maken 'akkernatuur', met zeldzame planten en dieren die daarbij horen. Goed voor de natuur, de mens en de ondernemer in het gebied.

Vervolg Ontwerpbestemmingsplan na terinzagelegging

Op 7 februari heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan en de reactienota vastgesteld. Daarna heeft vanaf 4 maart tot en met 14 april het plan ter inzage gelegen. Er zijn volop reacties binnengekomen. Alle binnengekomen reacties worden doorgenomen en afgewogen door een team van medewerkers van de gebiedscoöperatie, de gemeente Albrandswaard en de provincie Zuid Holland.

proces bestemmingsplan

Vervolg

Als de terinzage periode is gesloten worden alle binnengekomen reacties doorgenomen en afgewogen door een team van medewerkers van de gebiedscoöperatie, de gemeente Albrandswaard en de provincie Zuid Holland. De gebiedscoöperatie is initiatiefnemer van het bestemmingsplan en doet een voorstel met reacties op de binnengekomen inspraak. Uiteindelijk landt alle inbreng én de reactie daarop in één groot document; de reactienota inspraak & overleg.

Deze nota wordt tenslotte vastgesteld door het College van Albrandswaard. Het college heeft de bevoegdheid daarbij af te wijken van de – door de werkgroep- voorgestelde reacties.

De verwachting is dat de reactienota in de zomer van 2022 wordt behandeld in het college en de gemeenteraad. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid ingekomen reacties én de gemeenteraadsverkiezingen.

Tegelijkertijd met de reactienota wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad behandeld. Dit proces is gelijk aan het proces wat wordt doorlopen tussen voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan. Indien de gemeenteraad de reactienota en het bestemmingsplan vaststelt volgt opnieuw een periode van zes weken dat er een reactiemogelijkheid is, ditmaal in de vorm van beroep.

Buijtenland van Rhoon
Akkernatuur

Heeft u een specifieke vraag?

Mocht u een vraag hebben over de inhoud dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Op 23 maart van 14:00 - 19:00 uur organiseren wij een spreekuur om uw vragen te beantwoorden. Stuur een bericht naar de info@buijtenland-van-rhoon.nl  met je vraag en voorkeur voor een tijd. Dan nemen wij contact met je op om een afspraak in te plannen.

Ontdek Buijtenland van Rhoon
Ontdek Buijtenland van Rhoon

Vragen of opmerkingen? 

Zoals u kunt lezen zijn er een aantal formele momenten waarop u geïnformeerd wordt en eventueel een inspraakreactie kunt indienen. 

Natuurlijk kunt u ook buiten de formele momenten contact met ons opnemen voor vragen of suggesties. Dit kan via info@buijtenland-van-rhoon.nl.