Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon krijgt een nieuw bestemmingsplan omdat het huidige bestemmingsplan uit 2012 is achterhaald. In het oude plan wordt het Buijtenland van Rhoon grotendeels bestemd als nat (moeras)natuurgebied. Die plannen zijn van tafel. Sinds 2019 varen we een andere koers. Er is een Streefbeeld opgesteld voor een duurzame toekomst. De Buijtenlanders maken 'akkernatuur', met zeldzame planten en dieren die daarbij horen. Goed voor de natuur, de mens en de ondernemer in het gebied.

Buijtenland van Rhoon
Akkernatuur

Einde terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan; hoe nu verder?

Vanaf 3 juni tot 15 juli heeft het voorontwerp bestemmingsplan Buijtenland 2021 ter inzage gelegen. Op 16 juni heeft de gebiedscooperatie een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst hebben wij geïnteresseerde omwonenden geïnformeerd over de plannen voor het gebied. In de afgelopen periode kon eenieder een inspraakreactie insturen.  De ter inzage periode is nu gesloten. Hoe gaan we nu verder?

 

Afwegen van de reacties 

We hebben de afgelopen periode ongeveer 50 inspraakreacties ontvangen. De reacties gaan met name over de onderwerpen verkeersveiligheid, het beschermen van het stiltegebied en het initiatief Graaf van Portland. 

De komende periode worden alle binnengekomen reacties doorgenomen en afgewogen door een team van medewerkers van de gebiedscoöperatie, de provincie Zuid Holland en de gemeente Albrandswaard. De gebiedscoöperatie is initiatiefnemer van het bestemmingsplan en doet een voorstel met reacties op de binnengekomen inspraak. Uiteindelijk landt alle inbreng én de reactie daarop in één groot document; de reactienota inspraak & overleg. 

Deze nota wordt tenslotte vastgesteld door het College van Albrandswaard. Het college heeft de bevoegdheid daarbij af te wijken van de – door de werkgroep- voorgestelde reacties.  De verwachting is dat de reactienota rondom november 2021 wordt behandeld in het college.

Verwerken & ter inzagelegging 

Zodra de reactienota is vastgesteld door het College wordt alles verwerkt in het ontwerp- bestemmingsplan. Het eindresultaat van deze fase is dan het ontwerp bestemmingsplan. 

Het ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. De coöperatie organiseert opnieuw een inspraakavond en er is zes weken de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Wanneer dit exact zal plaatsvinden is nog onbekend, maar de verwachting is dat voor het einde van het jaar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

Vervolg 

Op het moment dat het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage heeft gelegen heeft de gemeente 12 weken om het ontwerp bestemmingsplan definitief vast te stellen. Er wordt eenzelfde proces doorlopen als bovenstaand. Na de ter inzagelegging worden de reacties gebundeld en wordt de inspraak opnieuw afgewogen. 

Er komt een reactie op de zienswijzen door het college en indien nodig worden zaken aangepast. Daarna wordt naar verwachting het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.  Tegen dit vaststellingsbesluit staat wederom een reactiemogelijkheid open (beroep). 

proces bestemmingsplan

We hebben de ambitie om het tempo hoog te houden, maar het is een uniek gebied en verdient een zorgvuldig proces. We streven ernaar in ieder geval het ontwerp ter inzage te leggen vòòr de invoering van de Omgevingswet.  

Ontdek Buijtenland van Rhoon
Ontdek Buijtenland van Rhoon

Vragen of opmerkingen? 

Zoals u kunt lezen zijn er een aantal formele momenten waarop u geïnformeerd wordt en eventueel een inspraakreactie kunt indienen. 

Natuurlijk kunt u ook buiten de formele momenten contact met ons opnemen voor vragen of suggesties. Dit kan via info@buijtenland-van-rhoon.nl.