Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon krijgt een nieuw bestemmingsplan omdat het huidige bestemmingsplan uit 2012 is achterhaald. In het oude plan wordt het Buijtenland van Rhoon grotendeels bestemd als nat (moeras)natuurgebied. Die plannen zijn van tafel. Sinds 2019 varen we een andere koers. Er is een Streefbeeld opgesteld voor een duurzame toekomst. De Buijtenlanders maken 'akkernatuur', met zeldzame planten en dieren die daarbij horen. Goed voor de natuur, de mens en de ondernemer in het gebied.

Aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Op 7 februari heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan en de reactienota vastgesteld. Daarna heeft vanaf 4 maart tot en met 14 april het plan ter inzage gelegen. Er zijn volop reacties binnengekomen. Alle binnengekomen reacties zijn doorgenomen en afgewogen door een team van medewerkers van de gebiedscoöperatie, de gemeente Albrandswaard en de provincie Zuid Holland.

Ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp zijn er, mede naar aanleiding van de zienswijzen, aanpassingen gedaan. Deze staan beschreven in de Nota van Zienswijzen, een ervan betreft het aanpassen van de ruimtelijke onderbouwing van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de nieuwe horeca gelegenheid bij de Koedood.

Vastgesteld bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit van 3 april 2023 tot vaststellen van het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021.

Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon fase

Inzage

Van vrijdag 19 mei 2023 tot en met donderdag 29 juni 2023 zal het bestemmingsplan ter inzage liggen. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Meer informatie is te lezen op de website van Gemeente Albrandswaard.

Buijtenland van Rhoon
Akkernatuur

Heeft u een specifieke vraag?

Stuur een bericht naar de info@buijtenland-van-rhoon.nl met je vraag.

Ontdek Buijtenland van Rhoon
Ontdek Buijtenland van Rhoon

Vragen of opmerkingen? 

Zoals u kunt lezen zijn er een aantal formele momenten waarop u geïnformeerd wordt en eventueel een inspraakreactie kunt indienen. 

Natuurlijk kunt u ook buiten de formele momenten contact met ons opnemen voor vragen of suggesties. Dit kan via info@buijtenland-van-rhoon.nl.