Q&A Graaf van Portland

Wij hebben gemerkt dat er nog onduidelijkheden zijn over de ontwikkelingen in het gebied Buijtenland van Rhoon. Specifiek zijn er veel vragen over de Graaf van Portland. Er is een selectie gemaakt van een aantal vragen en bijbehorende reacties daarop vanuit de gebiedscoöperatie.

Er wordt op dit moment een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het gehele Buijtenland van Rhoon. Een bestemmingsplan is een planologisch regime dat ervoor zorgt dat het juridisch mogelijk is om het streefbeeld te realiseren. Het streefbeeld vindt u hier.

De Graaf van Portland is een particulier initiatief wat bij het opstellen van het streefbeeld is meegenomen, omdat het aansluit bij de doelen voor het gebied. De gebiedscoöperatie steunt het initiatief en er was een kans om de Graaf van Portland mee te nemen in het bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon. Dit heeft er tot geleid dat het initiatief een eigen plek heeft gekregen in het bestemmingsplan.

De initiatiefnemer heeft een ruimtelijke onderbouwing uitgewerkt waarin alle onderzoeken worden gedaan over de impact van de ontwikkelingen op het gebied en waarin wordt gekeken of het ruimtelijke inpasbaar is. In de ruimtelijke onderbouwing vindt u veel informatie over het plan. Om deze voorziening te kunnen realiseren moet worden onderbouwd of het, gelet op alle omgevingsaspecten, ruimtelijke toelaatbaar is.

Graaf van Portland

Q1 Wat is de omvang van het initiatief Graaf van Portland?

De Graaf van Portland is een kleinschalige horecagelegenheid aan de rand van het Buijtenland van Rhoon. De horecagelegenheid wordt nieuw gebouwd en kent een kleinschalig karakter passend bij het Buijtenland van Rhoon.

Het is een horecazaak waar bezoekers een kop koffie kunnen drinken, een broodje kunnen eten of een eenvoudige maaltijd kunnen nuttigen. Een plek om te ontspannen en te rusten tijdens de wandel- of fietstocht in het gebied. Het is ook een plek waar lokaal geteelde en geproduceerde producten kunnen worden verkocht. Het paviljoen is zo ontworpen dat het past bij de uitstraling van de polder en bij de inrichting van het erf wordt goed gekeken naar wat past bij de natuur in het gebied.

Er is plek voor 75 gasten in het paviljoen. Bij mooi weer kunnen op het terras ca. 75 gasten terecht. In de kap van het paviljoen is ruimte voor een zaal met maximaal 50 gasten.

De openingstijden van de horecagelegenheid zijn tussen 10.00uur en 22.00 uur in de zomer en 10.00 tot 21.00 uur in de winter en sluiten aan bij de APV van de gemeente Albrandswaard.

Het terras zal 's winters om 18 uur dicht gaan en 's zomers om 21 uur. Dus als het donker is geen geluiden meer van pratende gasten buiten.

In de ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven dat op een piekdag tussen de 600-700 bezoekers over de gehele dag worden verwacht. De maximale bezetting op één moment is naar verwachting 150 tot 200 bezoekers. Deze getallen geven een maximale ruimte aan op een piekmoment. Dat is waar bij het ontwikkelen van de plannen vergunningen voor moeten worden aangevraagd. Deze getallen geven niet aan dat dit de standaard bezettingsgraad is. Dat is natuurlijk afhankelijk van flink aantal andere factoren zoals het seizoen en het weer.

Q2 Wat is het effect van de horecagelegenheid voor de flora en fauna?

Voor de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon is het Streefbeeld opgesteld. Dit Streefbeeld is een unieke samenwerking van natuur, recreatie en agrarische partijen. Bij het opstellen en uitvoeren van het streefbeeld denken gerenommeerde partijen zoals Louis Bolk Instituut en SOVON mee. Gezamenlijk met alle kennis en kunde en de betrokken partijen is het streefbeeld opgesteld met daarin ook ruimte voor kleinschalige horeca op deze plek in de polder.

Door de omzoming van het erf met akkerranden, houtkanten, struiken en bomen komen er meer geschikte verblijfsplaatsen en nestmogelijkheden voor vogels en andere dieren. Op dit moment heeft het stuk grond weinig natuurwaarde (zie quickscan flora & fauna (bijlage 2)) en vormt het – door het relatief kleine oppervlak – geen onderdeel van het essentieel foerageergebied. In het ontwerp van hoofd- en bijgebouw worden nestmogelijkheden voor vleermuizen en gierzwaluwen opgenomen.

In de ruimtelijke onderbouwing is ook een ecologisch rapport opgesteld. Er is hierbij gekeken naar de invloed op de aanwezig flora en fauna. De conclusie van het ecologisch onderzoek is dat: ‘’De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde soorten. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met broedende vogels door buiten het broedseizoen te bouwen of te voorkomen dat vogels in het projectgebied gaan broeden.’’ Pagina 43 RO Graaf van Portland.

Graaf van Portland

Q3 Hoe is de relatie tussen horeca en een stiltegebied?

Er zijn veel zorgen over dat er een ontwikkeling plaatsvindt in het stiltegebied. De Graaf van Portland ligt op het randje van het stiltegebied. Uiteraard gelden er beperkingen voor de Graaf van Portland om geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Deze beperkingen zitten onder meer in de openingstijden, kleinschaligheid van de ontwikkeling, er wordt in de regels vastgelegd dat er geen evenementen mogen worden georganiseerd en dat er buiten geen versterkte muziek mag worden afgespeeld. Daarmee is voldoende geborgd dat er geen gebiedsvreemd geluid zal ontstaan.

Graaf van Portland

Q4 Welke impact heeft de ontwikkeling voor de directe leefomgeving?

Naast de opgave om natuur te compenseren, is door het Rijk ook een recreatieopgave meegeven voor dit gebied. De recreatieopgave is door het Rijk aan het Buijtenland van Rhoon opgelegd met als doel zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de natuurcompensatie. De opgave beschrijft dat voor het gehele gebied, ook de aanliggende randen zoals klein profijt en de grienden 600.000 bezoekers per jaar moeten kunnen genieten van de polders. Dit blijft ook voor de omgeving niet onopgemerkt.

Dit betekent meer autoverkeer in de randen en meer wandelaars en fietsers die ook genieten van de natuur. Dit is een effect van de ontwikkeling van het gehele Buijtenland van Rhoon en daarmee dus ook van de ontwikkeling van de Graaf van Portland.

In het Streefbeeld is nagedacht over het afvangen van de bezoekers om het gebied zoveel mogelijk te ontlasten. Daarom worden op drie punten van de polder entreepunten of toplocaties ontwikkeld. De Graaf van Portland heeft geen entreefunctie voor het gebied. In het Streefbeeld staan drie entreepunten benoemd: de Johannapolder, Poort van het Buijtenland en de Koedoodhaven. De gemeente Barendrecht en Albrandswaard en de provincie Zuid-Holland staan hiervoor aan de lat om entreepunten te ontwikkelen tot plekken waar verkeer kan worden afgevangen en ruime parkeermogelijkheid is. De gebiedscoöperatie denkt hierin mee. Zie voor meer informatie. Poort van Buijtenland | Gemeente Albrandswaard.

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

Streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon met de drie entrees.

Q5 Welke mogelijkheden heb ik om mijn vragen en opmerkingen te delen?

Als u vragen heeft of maakt u zich zorgen maakt over de ontwikkeling en de effecten daarvan voor uw leefomgeving dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de gebiedscoöperatie, met de initiatiefnemer van Graaf van Portland of met de gemeente Albrandswaard. Wij gaan graag met u in gesprek over de ontwikkelingen in het gebied. U kunt contact opnemen via info@buijtenland-van-rhoon.nl.

Naast een gesprek zijn er ook formele routes om opmerkingen en/of bezwaren te uiten.

  • De eerste mogelijkheid voor het indienen van formeel bezwaar is tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting is dat medio februari tot eind maart. De terinzagelegging wordt gepubliceerd in de krant en op de gemeentepagina. Daar staat alle informatie over waar u terecht kunt.
  • De tweede mogelijkheid is na afloop van de ter inzage periode. Dan maken we nog een laatste slag van ontwerp bestemmingsplan naar bestemmingsplan. De reacties op het ontwerp worden daarin meegenomen. Als dit gereed is, wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd en is er op opnieuw gelegenheid om uw bezwaren te uiten.

Kortom, mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag middels een informeel gesprek of via een formele zienswijze. U kunt ons bereiken via de info@buijtenland-van-rhoon.nl.

Q6 Hoe behouden we de kleinschaligheid?

Er is uitgebreid gesproken met de initiatiefnemer en heeft de gebiedscoöperatie aangegeven de ontwikkeling te ondersteunen onder voorwaarde dat het passend is binnen het gebied zowel qua bebouwing, erfinrichting als schaalgrootte. Het initiatief dient ook aan te sluiten bij de doelstellingen van het Streefbeeld op het gebied van landbouw, natuur en recreatie. In het bestemmingsplan zijn de grenzen van de toegestane omvang en aantallen bezoekers geborgd.

Kortom, de afspraken zijn zowel informeel als formeel geborgd. In het bestemmingsplan zijn kaders gesteld waarbinnen de onderneming moet blijven.

Heeft u een vraag over de Graaf van Portland die niet in de Q&A staat dan kunt u deze vraag insturen via onderstaand formulier. Veelgestelde vragen worden beantwoord op de website en anders krijgt u persoonlijk een reactie.