Een update over de voortgang werkzaamheden aanleg natuurvriendelijke oevers

juli 2023

In de zomer van 2022 is in het Buijtenland van Rhoon gestart met de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. Op 12 juni 2023 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder en de Portlandpolder hervat. De verwachting is dat eind juli het meeste graafwerk gereed is. De natuurvriendelijke oevers zijn een belangrijke natuurmaatregel om de doelen uit het Streefbeeld te halen. Vorig jaar zijn de werkzaamheden gestopt omdat het teveel heeft geregend. Daarom is ervoor gekozen om de werkzaamheden in de zomerperiode uit te voeren.

Natuurvriendelijke oever - Portlandpolder

Ecologische begeleiding

In de voorbereidingsfase is een Natuurtoets conform de Wet natuurbescherming uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. 

Een natuurtoets is een beoordeling van de effecten van een activiteit(en) op beschermde natuur. Het geeft inzicht welke invloed de activiteit heeft op planten en dieren en welke maatregelen genomen moeten worden om negatieve effecten te voorkomen of te verminderen. 

 

Uit de Natuurtoets bleek dat er o.a. rekening moest worden gehouden met de aanwezigheid van mogelijk (beschermde) broedvogels en beschermde wilde planten. Tevens moest de gebiedscoöperatie aanvullend onderzoek laten doen naar het voorkomen van de ‘grote modderkruiper’. Dat is een langwerpig visje dat in ondiep water leeft in een dikke modderlaag. Dit visje is overigens niet aangetroffen in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Ecologisch werkprotocol

Op basis van de Natuurtoets is de aannemer verplicht om een ecologisch werkprotocol op te stellen. Daarnaast heeft de gebiedsbeheerder van de gebiedscoöperatie veel kennis van het gebied en inventariseert en monitort Sovon de broedvogels. Conform het maaibeleid wordt er voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden zorgvuldig geschouwd naar nesten van vogels en zoogdieren zoals reeën en hazen die zich in de gewassen ophouden. De werkzaamheden worden ecologisch begeleid volgens het opgestelde werkprotocol. Per watergang controleert de ecoloog, of de watergang waar de aannemer wil starten met graven, vrij is van broedvogels. Daarnaast controleert de ecoloog ook de naastliggende akkers waar de grond op moet worden verwerkt. Als de ecoloog ligplekken ziet van reekalveren, adviseert hij de aannemer welke maatregelen hij moet nemen om het (graan)gewas dat op het perceel staat, het beste kan maaien zonder dat er een nadelig effect aan zit voor de reeën. Vlak voor het maaien wordt het perceel nogmaals nagelopen en zoekt men met meerdere personen naar reekalveren, hazen en nesten van broedvogels. Soms is de volgorde van het graven van de oevers aangepast, omdat er nog broedvogels aanwezig waren. De aannemer heeft eerst gewacht tot het uitkomen van de nesten van bijvoorbeeld kieviten, grasmussen en gele kwikstaarten. De jonge vogels zijn dan uitgevlogen of zijn groot genoeg om weg te kunnen lopen als er een kraan aankomt.

De stand van de uitvoering begin juli

Dankzij het droge weer is de aanleg van de natuurvriendelijke oevers de afgelopen weken voorspoedig verlopen. Dat heeft wel tot gevolg dat het graan soms eerder gemaaid moet worden, dus voordat het rijp is. Dit wordt nauwkeurig afgestemd met de agrariërs. Hierover worden ook afspraken gemaakt met de agrariërs wat betreft de verminderde opbrengsten. Om te voorkomen dat het werk nog een jaar uitloopt, moeten er keuzes gemaakt worden. 

In de Zegenpolder zijn de graafwerkzaamheden afgerond. Daar worden de uiteinden van de drainage nog aangepast. Tevens worden de percelen waar de grond op is verwerkt, nog gespit. Dit is om de nieuwe bovengrond goed te vermengen met de oorspronkelijke bouwvoor. 

In de Portlandpolder zijn intussen ook een aantal natuurvriendelijke oevers gegraven. Aan de westkant van de Veerweg zijn de werkzaamheden evenals bij de Zegenpolder bijna klaar. Er wordt nu verdergegaan aan de oostkant van de Veerweg. Ook daar wordt de drainage nog aangepast en worden de percelen waar de grond op is verwerkt, nog gespit.

Als het werk straks klaar is, geeft dat een enorme versterking van de biodiversiteit in het gebied. Met dit doel voor ogen vindt een maximale inspanning plaats door de (ecologisch) begeleiders, de ‘nestschouwers’, de toezichthouders, de agrariërs, de projectleider, de adviseurs en de mensen die het werk uitvoeren.

natuurvriendelijke-oever_mei

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Samenwerking

Faunabeheer Buijtenland van Rhoon

Doelsoorten

Gele kwikstaart