Broedvogeltelling in het Buijtenland van Rhoon

Eén van de doelen van het Buijtenland van Rhoon is om een beter broedgebied voor vogels van het boerenland te creëren. Met succes: tellingen van broedvogels laten zien dat Gele Kwikstaarten er recent toenemen en dat de Veldleeuwerik na lange tijd is teruggekeerd. Nu (april 2022) het broedseizoen weer is gestart, start niet alleen de broedvogeltelling maar ook de nestbescherming van weidevogels. Hiermee krijgen we een goed beeld van het aantal broedvogels in het Buijtenland van Rhoon en kunnen de agrariërs de nesten makkelijker beschermen.

Cursus broedvogels inventariseren in het Buijtenland van Rhoon

Gele kwikstaart door Harvey van Diek

Broedvogels tellen

Komend veldseizoen gaan veldmedewerkers Frank Majoor en Harvey van Diek van Sovon Vogelonderzoek Nederland weer broedvogels tellen in het Buijtenland van Rhoon. Deze telling loopt van eind maart tot begin juni en vindt één maal per 2 weken plaats (totaal 6 rondes). Frank Majoor telt het zuidwestelijke deel en Harvey van Diek het noordoostelijke deel. In het kader van een cursus ‘broedvogels tellen’ (ook wel BMP-cursus genoemd) wordt dit jaar ook het Buijtenland-west geteld. Dit deelgebied ligt buiten het gebied van de gebiedscoöperatie, maar het is wel interessant om te weten welke (doel)soorten hier broeden.

Nestbescherming

Naast broedvogeltellingen gaan Frank Majoor, Daniel de Jong (stagiair bij de gebiedscoöperatie) en een aantal vrijwilligers weer aan de slag met het zoeken en markeren van nesten van Kieviten en Scholeksters. Dit helpt de agrariërs van de gebiedscoöperatie om de nesten te beschermen. Zij hebben namelijk toegang tot de AviNest app van Sovon waarin de nestgegevens worden geregistreerd. Het sparen van de nesten tijdens de werkzaamheden wordt hiermee een stuk eenvoudiger, omdat de locaties van de nesten via deze app gemakkelijk te vinden zijn.

graspieper broedvogel

Graspieper door Daniel de Jong

Akkervogelmonitoring

Ook de akkervogels in het gebied worden gemonitord. Dit wordt namens Sovon gedaan door Niels Godijn van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Hij maakt gebruikt van zogenaamde ‘punttellingen’ (ook wel MAS-tellingen genoemd). De vogels worden daarbij op vier momenten in het broedseizoen op tien vaste locaties in het gebied geteld. Drie van deze punten liggen in de Zegenpolder.

Heb je vragen over de broedvogelmonitoring? Neem dan contact op met gebiedsbeheerder Arjan Ponsen via arjan@buijtenland-van-rhoon.nl.

Vogelmonitoring

In het Streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon zijn bepaalde doelsoorten vastgesteld: vogelsoorten die het hier goed genoeg vinden om te broeden. Om te kijken of deze doelen worden gehaald, wordt gebruik gemaakt van vogelmonitoring. Sovon Vogelonderzoek Nederland verzorgt namens het consortium jaarrond de monitoring van de vogels in het Buijtenland van Rhoon en adviseert de gebiedscoöperatie bij allerhande vraagstukken die te maken hebben met (akker)vogels in het gebied.

In oktober werden er opmerkelijk veel Veldleeuweriken geteld in het Buijtenland van Rhoon. Lees hier meer.