Een succesvol akkerflora-jaar in het Buijtenland van Rhoon

Al sinds 2017 wordt er hard gewerkt aan het herstel van bijzondere akkerflora in het Buijtenland van Rhoon. Het resultaat is per jaar nog wel wisselend, maar voorzichtig aan lijken er steeds meer oude akkerplanten terug te komen. Zo werden we dit jaar in 2023 verrast met een aantal zeer bijzondere soorten. Onderzoeker Udo Prins van het Louis Bolk Instituut geeft uitleg.

Kruidenrijk grasland

Acht flora-akkers

Udo Prins: “Al sinds 2017 wordt er in het Buijtenland van Rhoon hard gewerkt aan het herstel van bijzondere akkerflora in het Buijtenland van Rhoon. Dit was in de eerste paar jaar nog maar op één perceel, maar het areaal aan flora-akkers is zich in de loop der jaren steeds verder aan het uitbreiden tot inmiddels acht flora-akkers die verspreid liggen over het hele gebied van 600 hectare."

Kruidenrijk grasland

Gebiedsbeheerder Arjan Ponsen bekijkt de flora-akker

Probleemveronkruiding

“Tot nu toe zijn de successen voor flora-herstel echter nog erg wisselend. Dat komt door een aantal factoren. Bijvoorbeeld omdat het herstel van akkerflora op de wat zwaardere kleigronden, zoals we die in Rhoon aantreffen, wat langzamer verloopt dan we doorgaans op de lichtere zandgronden gewend zijn. Maar daarnaast speelt ook dat er in de eerste jaren nog gezocht moest worden naar de meest passende granen voor op deze gronden. Het vinden van de juiste balans tussen niet te dichte en niet te open gewassen luistert erg nauw.

Kruidenrijk grasland

Daarnaast moeten de soorten het ook op langere termijn met elkaar uithouden zonder dat er ziektes ontstaan. Wat ook meetelt, is dat bij het loslaten van het gangbare akkerbeheer, waar probleemveronkruiding wordt onderdrukt door het gebruik van herbicide, er sprake was van een snelle uitbreiding van probleemveronkruiding met soorten als akkerdistel, akkermelkdistel, ridderzuring en herik. Bovendien waren zowel het voorjaar als de zomer afgelopen twee jaar heel erg droog waardoor de akkerkruiden het moeilijk hadden.”

Herstelbeheer

“Om met name de vroegste en meest vervuilde percelen wat meer tot rust te brengen zijn deze percelen ingezaaid met grasklaver waarmee door een goed maaibeheer de disteldruk enorm afneemt. Spannend was echter of na zo’n periode van herstel de akkerkruiden weer terug zouden komen. Des te groter onze verrassing dat op één van die percelen die weer uit het herstelbeheer is gekomen een grote diversiteit aan akkerflora tevoorschijn is gekomen.”

Kruidenrijk grasland

"Er kwamen zelfs enkele soorten tevoorschijn die in Nederland als verdwenen worden beschouwd: Zomerandoorn en Akkerzenegroen.”

Kruidenrijk grasland

Akkerzenegroen

Kruidenrijk grasland

Brede Wolfsmelk

Zeldzame soorten

“Naast de bekende Korenbloemen, Klaprozen en Gele ganzenbloem waren dat erg zeldzame soorten als Blauw guichelheil, Smalle raai, Akkerleeuwenbek, Klein spiegelklokje, Brede wolfsmelk, Gladde ereprijs, Kleine leeuwenbek en Blauw walstro en zelfs enkele soorten die als verdwenen in Nederland worden beschouwd: Zomerandoorn en Akkerzenegroen. De dichtheden van de meeste soorten zijn nog niet zo heel hoog, maar het laat wel zien dat we in dit gebied op de goede weg zijn om via het herstel van de flora ook een breed herstel van biodiversiteit voor elkaar te krijgen waarbij ook insecten en akkervogels dankbaar gebruik kunnen maken van deze steeds mooier wordende akkers.”

Kruidenrijk grasland

Zomerandoorn

Kruidenrijk grasland

Akkerzenegroen

Kruidenrijk grasland

Klein Spiegelklokje

Kruidenrijk grasland

Kleine Guicheheil

Kruidenrijk grasland

Smalle Raai

Kruidenrijk grasland

Kleine Leeuwenbek

Kruidenrijk grasland

Zomerandoorn

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.

Kruidenrijk grasland

Natuurinclusief

vlas