Kennisgeving voornemen uitgifte pachtgrond binnen de gemeente Albrandswaard

De Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon deelt mee dat zij het voornemen hebben tot uitgifte in 1-jarige pacht voor het jaar 2024 van de hieronder te Rhoon gelegen percelen cultuurgrond met een omvang van circa 303 hectare (Met uitzondering van de gronden aangegeven als beschikbaar, zijnde circa 23 hectare).

De gronden maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en worden via de Gebiedscoöperatie in pacht uitgegeven om doelen te realiseren op het gebied van natuur (akkervogels en akkerflora), natuurinclusieve landbouw (gezonde bodem, insecten, zadenaanbod voor vogels, korte ketens en een goed bedrijfsresultaat voor de agrariër) en recreatief medegebruik. De doelen zijn nader omschreven in het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon.

Teneinde de doelen te bereiken, wordt op circa 40 procent van de gronden natuurmaatregelen uitgevoerd, waaronder de aanleg van natuurvriendelijke oevers, hoogstamboomgaarden, flora-akkers, wintervoedselakkers, heggen en kruidenrijke graslanden. De overige gronden zijn beschikbaar voor natuurinclusieve landbouw ter ondersteuning van de Streefbeeld-doelen. Zowel de natuurgronden als de natuurinclusieve agrarische percelen worden tegen beperkende voorwaarden uitgegeven. Het betreft onder andere beperkingen met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest, toepassing van akkerrandenbeheer en een gesloten broedseizoen.

Ten aanzien van de pachtgrond bedoeld voor natuurinclusieve landbouw gelden verder de volgende beperkingen:

  • (i) maximaal 33% hakvruchten (aardappelen, bieten en uien) in de rotatie;
  • (ii) van de maaivruchten (minimaal 67%) moet ongeveer de helft bloeiende maaivruchten zijn, waarbij gekozen kan worden voor gewassen als vlas, teunisbloemen, koolzaad, veldbonen, bruine bonen en blauwmaanzaad. Grasklaver en of luzerne mogen ook in de rotatie meegenomen worden, maar niet voor de invulling van het hele aandeel bloeiende maaigewassen (maximaal 1/6 van de vruchtwisseling).

De beheervoorwaarden voor zowel de natuurgronden als de percelen voor natuurinclusieve landbouw zijn vastgelegd in een beheerplan, welke deel uitmaakt van de te sluiten pachtovereenkomst.
De pachtprijs voor 2024 bedraagt 426 euro per hectare. Voor het beheer van de natuurpercelen is een aanvullende beheervergoeding beschikbaar, grotendeels gebaseerd op de vergoedingensystematiek van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL).

De gronden zijn in eigendom van de provincie Zuid-Holland, waarvoor het provinciale uitgangspunt geldt dat belangstellenden via een openbare belangstellingsregistratie hun interesse kenbaar kunnen maken. Voor de gronden in het Buijtenland van Rhoon was op de site van de provincie Zuid-Holland aangegeven dat belangstellenden zich direct konden melden bij het Buijtenland van Rhoon. Deze periode liep van 15 mei tot en met 15 augustus. In deze periode hebben zich, anders dan de reeds bekende belangstellenden, geen nieuwe geïnteresseerden gemeld bij het Buijtenland van Rhoon. Na afloop van deze periode heeft zich nog één gegadigde gemeld . Gezien het feit dat zijn wens past binnen de nog beschikbare gronden, waarvoor het Buijtenland van Rhoon, in aanvulling op de eerdere belangstellenden registratie, nog een openbare inschrijving zal organiseren, de kans krijgt mee te doen. Indien de eventuele belangstelling de 23 ha overschrijdt, zullen aspecten als certificering (zoals SNL) en de treden van de eco-regelingen worden meegewogen.

De huidige pachters zijn momenteel de enige gegadigden die zich hebben gemeld bij het Buijtenland van Rhoon. Het is echter wel van belang dat de gronden op een juiste wijze worden bewerkt en beheerd. De gegadigden hebben allen deze gronden al eerder gepacht en hebben ervaring met natuurinclusief verbouwen. Daarnaast hebben zij aangetoond dat zij bij het bewerken van de gronden inderdaad rekening hebben gehouden met de daarop rustende beperkingen. Voorts zijn zij allen lid van de gebiedscoöperatie.

Derhalve is het Buijtenland van Rhoon van mening dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria voornoemde gegadigden in aanmerking komen voor de uitgifte in geliberaliseerde 1-jarige pacht van bedoelde gronden voor het jaar 2024. Voor de nog niet verdeelde gronden zal het Buijtenland van Rhoon een aparte procedure opstarten.

Om tot een afgewogen voorstel te komen voor de grondverdeling tussen de gegadigden in 2024 zijn de volgende zaken meegenomen.

  • i. Net als in de afgelopen jaren wordt geprobeerd percelen zo veel mogelijk te clusteren in overeenstemming met het toekomstbeeld van de 3 grote akkerbouwbedrijven (welke wij tzt voor langere tijd via een selectieprocedure willen verpachten) ten zuiden van de Essendijk ter grootte van 110-130 ha: één in de Zegenpolder, één in de Portlandpolder/Molenpolder West en één in de Portlandpolder/Molenpolder Oost.
  • ii. Agrariërs die hebben aangegeven mee te willen helpen bij de realisatie van het Streefbeeld worden in staat gesteld om hun oorspronkelijke bedrijf te extensiveren tot een natuurinclusief akkerbouw-, tuinbouw- en/of fruitteeltbedrijf. Voor de akkerbouw betreft dit dus de extensivering tot een natuurinclusieve bedrijfsvoering met een ruimtebeslag van ongeveer 110-130 ha.
  • iii. Het verlenen van compensatiegronden voor het kunnen waarborgen van continuïteit in teelt en afzet van bepaalde gewassen in verband met afzetcontracten. Van compensatie kan sprake zijn in het geval door werkzaamheden voor de realisatie van het inrichtingsplan reeds in gebruik zijnde percelen niet beschikbaar of slecht bruikbaar zijn voor deze bepaalde gewassen.

Met de huidige verdeling als basis en de criteria voor de verdeling van de nieuwe gronden als hierboven beschreven in acht nemend, wordt de verdeling van de nieuwe gronden voor 2024 voorgesteld als hierboven op kaart aangegeven.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met voornoemd voornemen de landbouwgronden in geliberaliseerde pacht uit te geven, en merkt u zichzelf aan als betere serieuze gegadigde, dan dient u dit binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie kenbaar te maken via info@buijtenland-van-rhoon.nl onder vermelding van “Kennisgeving voorneming uitgifte pachtgrond binnen de gemeente Albrandswaard”.

Voormelde datum geldt als een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt bezwaar vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Het Buijtenland van Rhoon en de voorgenomen pachters zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft het Buijtenland van Rhoon uitvoering aan de rechtsregels uit het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Contact

Voor nadere inlichtingen kunt u zich eveneens wenden tot: info@buijtenland-van-rhoon.nl

Kievit Buijtenland van Rhoon
Ontdek Buijtenland van Rhoon